O Ekonomii Społecznej

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. pojęcie Ekonomia Społeczna definiujemy jako działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym. To działalność, której głównym celem jest realizacja zadań o charakterze społecznym, w ramach której zyski nie podlegają podziałowi a są przeznaczane na te cele lub na rzecz wspólnoty lokalnej – w przeciwieństwie do zwykłych przedsięwzięć nastawionych na maksymalizację zysku i zwiększenie dochodu właścicieli. Jest to więc sfera działalności pozostająca na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych niedziałających w celu maksymalizacji zysku.

Grupa ludzi pracujących przy projekcie.

Podmiotami Ekonomii Społecznej są:

– spółdzielnie socjalne

– warsztaty terapii zajęciowej (WTZ)

– Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ)

– centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS)

– spółdzielnie pracy

– organizacje pozarządowe

– organizacje pożytku publicznego

– przedsiębiorstwa społeczne

Są to więc przedsięwzięcia łączące w sobie działalność gospodarczą z działalnością społeczną z naciskiem na tę drugą. Cel gospodarczy służy realizacji celu społecznego.

Skip to content