Prawo

Czym jest ustawa o ekonomii społecznej i jakie kwestie reguluje?

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r., podpisana przez Prezydenta RP 10 sierpnia, a następnie opublikowana 29 sierpnia 2022r. to nowy akt prawny warunkujący działania podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 67 oraz art. 72 pkt 2 lit. b i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Celem ustawy o ekonomii społecznej jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań uzupełniających system funkcjonujących w Polsce mechanizmów i instrumentów służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zawarte w ustawie rozwiązania dotyczące wprowadzenia statusu przedsiębiorstwa społecznego pozwalają zwiększyć dostępność wsparcia reintegracyjnego połączonego z pracą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. bezrobotnych czy też osób ze szczególnymi potrzebami) przez tworzenie wysokiej jakości, stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zgodnie z Art. 1. Ustawa reguluje:

  1. Organizację i zasady działania przedsiębiorstwa społecznego.
  2. Zasady uzyskiwania i utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym.
  3. Instrumenty wsparcia przedsiębiorstwa społecznego.
  4. Zasady i formy wspierania rozwoju ekonomii społecznej przez organy administracji publicznej.
  5. Ochronę danych osobowych w związku z realizacją celów wynikających z ustawy.
Osoba pisze w notatniku. Obok na stole leży telefon komórkowy i filiżanka kawy.

Link do ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r.:

Ustawa o ekonomii społecznej

Link do uzasadnienia:

Uzasadnienie

Skip to content