Projekt „Premia społeczna” w realizacji


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna realizację projektu „Premia społeczna”. Celem projektu jest zwiększenie popytu na usługi społeczne świadczone przez podmioty ekonomii społecznej (PES) dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).

W projekcie samorządy (gminy i powiaty) mogą otrzymać grant na pokrycie części kosztów realizacji usługi społecznej, którą grantobiorca zlecił lub planuje zlecić podmiotowi ekonomii społecznej (tj. podmioty spółdzielcze (spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, spółdzielnie produkcji rolnej), jednostki reintegracji społeczno-zawodowej (CIS i KIS, WTZ i ZAZ), organizacje pozarządowe i podobne podmioty (stowarzyszenia, fundacje, spółki non profit, podmioty kościelne, stowarzyszenia JST, koła gospodyń wiejskich). 

Samorządy mogą liczyć na grant w wysokości do 25% kosztów realizacji usługi społecznej. Łączna wartość wszystkich grantów uzyskanych przez JST w ramach projektu nie może przekroczyć kwoty 350 tys. zł. 

 Budżet projektu to prawie 100 mln zł.

Link do informacji.

Źródło:

Projekt „Premia społeczna” w realizacji – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)